Akuapem Twi Contemporary Bible

Amos 7:1-17

Mmoadabi, Ogya Ne Kirebennyɛ Susudua

1Nea Otumfo Awurade yi kyerɛɛ me ni: na ɔreboaboa mmoadabi bebree ano. Eyi yɛ bere a wɔatwa ɔhene kyɛfa afi mfuw no so na akyiri nnɔbae no renyin no. 2Bere a mmoadabi no awe asase no so nnɔbae nyinaa no, meteɛɛ mu se “Otumfo Awurade, mesrɛ wo, fa wo nkurɔfo bɔne kyɛ wɔn! Yakob bɛyɛ dɛn agyina? Ɔyɛ ɔman ketewa bi.”

3Ɛno nti, Awurade bo dwoe.

Na ogyaee nʼatirimpɔw no. Ɔkae se, “Merenyɛ.”

4Nea Otumfo Awurade yi kyerɛɛ me ni: Otumfo Awurade de ogya rebebu atɛn; ɛyow bun kɛse no, na ɛsɛee asase no. 5Na meteɛɛ mu se, “Otumfo Awurade, mesrɛ wo, gyae! Yakob rentumi nnyina! Ɔyɛ ɔman ketewa bi.”

6Ɛno nti, Awurade bo dwoe na ɔkae se, “Megyae mʼatirimpɔw yi nso.”

7Eyi ne nea oyi kyerɛɛ me: Na Awurade gyina ɔfasu a wɔato no kirebenn no ho, a okita kirebennyɛ susudua no. 8Na Awurade bisaa me se, “Amos, dɛn na wuhu?”

Mibuae se, “Kirebennyɛ susudua.”

Na Awurade kae se, “Mede kirebennyɛ susudua yi reto me nkurɔfo Israelfo ho; meremfa wɔn ho nkyɛ wɔn bio.

9“Wɔbɛsɛe Isak sorɔnsorɔmmea

na Israel kronkron tenabea nso wobebubu no;

mede mʼafoa bɛsɔre atia Yeroboamfi.”

Amos Ne Amasia

10Amasia a ɔyɛ Bet-El sɔfo de nkra kɔmaa Israelhene Yeroboam se, “Amos rebɔ pɔw atia wo wɔ Israel ha yi ara! Nsɛm a ɔreka no nyɛ abodwosɛm. 11Nea Amos reka ni:

“ ‘Yeroboam bewu wɔ afoa ano,

na ɔkwan biara so Israel bɛkɔ nnommum mu,

wɔ akyirikyiri asase so.’ ”

12Na Amasia ka kyerɛɛ Amos se, “Fi ha kɔ, wo ɔdehufo! San kɔ Yuda asase so na kɔtena hɔ hyɛ wo nkɔm. 13Nhyɛ nkɔm bio wɔ Bet-El ha, efisɛ ha yɛ ɔhene tenabea kronkron ne ahemman no asɔredan.”

14Amos buaa Amasia se, “Mennyɛ odiyifo anaa odiyifo bi ba, na na meyɛ oguanhwɛfo a na mehwɛ borɔdɔma nnua nso so. 15Nanso Awurade frɛɛ me fii nguan sohwɛ so, ka kyerɛɛ me se, ‘Kɔhyɛ nkɔm kyerɛ me nkurɔfo Israelfo.’ 16Na afei, tie Awurade asɛm. Woka se,

“ ‘Nhyɛ nkɔm ntia Israelfo,

na gyae asɛnka a wode tia Isakfifo no.’

17“Enti asɛm a Awurade ka ni:

“ ‘Wo yere bɛbɔ aguaman wɔ kuropɔn yi mu,

wo mmabarima ne wo mmabea bewuwu wɔ afoa ano.

Wobesusuw wʼasase na wakyekyɛ mu,

na wʼankasa nso, wubewu wɔ abosonsomman mu,

na ɔkwan biara so Israel bɛkɔ nnommum mu,

wɔ akyirikyiri asase so.’ ”

En Levende Bok

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.