Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Beresosɛm 11:1-47

Dawid Di Israel Nyinaa So Hene

1Na Israel nyinaa kɔɔ Dawid nkyɛn wɔ Hebron kɔka kyerɛɛ no se, “Yɛn nyinaa yɛ wʼabusuafo. 2Mmere tenten bi a atwa mu, mpo bere a Saulo di yɛn so hene no, na wone obi a nokware na wudi Israel anim. Na Awurade, wo Nyankopɔn, aka kyerɛ wo se, ‘Wobɛyɛ oguanhwɛfo ama me nkurɔfo Israel. Wobɛyɛ wɔn sodifo!’ ”

3Enti Hebron hɔ, Dawid ne Israel ntuanofo yɛɛ apam wɔ Awurade anim. Wɔsraa no ngo, sii no Israelhene sɛnea Awurade nam Samuel so hyɛɛ ho bɔ no.

Dawid Ko Fa Yerusalem

4Na Dawid ne Israel nyinaa kɔɔ Yerusalem anaa Yebus, sɛnea na wɔfrɛ hɔ kan no, efisɛ Yebusifo na wɔkɔtenaa asase no so kan kyekyeree. 5Nnipa a wofi Yebus no ka kyerɛɛ Dawid se, “Worentumi mma ha da biara da.” Nanso Dawid faa aban a na ɛwɔ Sion a wɔfrɛ no Dawid Kurow no.

6Dawid ka kyerɛɛ nʼakofo no se, “Mo mu biara a obedi anim na yɛakɔtow ahyɛ Yebusifo no so no na ɔbɛyɛ mʼakofo so sahene.” Na Dawid, nuabea Seruia babarima Yoab dii ɔko no anim, nti ɔbɛyɛɛ Dawid asraafo so sahene.

7Dawid tenaa aban no mu, na ɛno nti na wɔfrɛɛ hɔ Dawid kurow no. 8Dawid kyekyeree kurow no, trɛw mu fi Milo de twaa ho hyiae, bere a na Yoab nso rekyekyere Yerusalem nkae no. 9Na Dawid tumi yɛɛ kɛse, efisɛ na Asafo Awurade ka ne ho.

Dawid Dɔmmarima

10Eyinom ne Dawid dɔmmarima ntuanofo. Wɔne Israel nyinaa bɔɔ mu, sii gyinae sɛ wɔde Dawid bɛyɛ wɔn so hene sɛnea Awurade ahyɛ bɔ afa Israel ho no. 11Dawid dɔmmarima no ho nsɛm ni: Nea odi kan no ne Yasobeam a ɔyɛ Hakmonini a na ɔda Baasa no ano sɛ ɔsahene—Baasa no yɛ dɔmmarima akatakyi a na wɔwɔ Dawid asraafo mu. Bere bi ɔde ne peaw kunkum atamfo ahaasa wɔ akodi baako mu.

12Nea ɔto so abien wɔ Baasa no mu no yɛ Dodo babarima Eleasar a ɔyɛ Ahoa aseni. 13Bere a Dawid sɔre tiaa Filistifo wɔ Pas-Damim no, na ɔka ne ho. Ɔko no sii wɔ baabi a na ɛyɛ atokofuw nko, na Israel asraafo no guanee. 14Nanso Eleasar ne Dawid gyinaa wɔn anan so wɔ afuw no mfimfini, bɔɔ Filistifo no gui. Na Awurade ma wodii nkonim de gyee wɔn.

15Da bi a Dawid wɔ ɔbotan bi a ɛbɛn Adulam ɔbodan ho no, na Filistifo asraafo akyere nsraban wɔ Refaim bon mu. Baasa no a na wɔka Aduasa no a wonim de wɔ Dawid asraafo mu no sian kohyiaa no wɔ hɔ. 16Saa bere no na Dawid te ɔko ahintawee mu hɔ a na Filistifo asraafokuw bi akɔtena Betlehem. 17Dawid fi akɔnnɔ mu kae se, “Ao me kɔn dɔ nsu pa a ɛwɔ abura a ɛwɔ Betlehem no bi; nea ɛbɛn ɔpon ano no bi.” 18Enti Baasa no bɔ wuraa Filistifo no mu, kɔsaw abura no mu nsu no bi de brɛɛ Dawid. Nanso Dawid annom. Mmom, ohwie guu Awurade anim 19teɛɛ mu se, “Ɛmpare me sɛ mɛnom saa nsu yi. Ɛsom bo sɛ saa mmarima yi a wɔde wɔn ho bɔɔ afɔre kɔsaw brɛɛ me no mogya.” Enti Dawid annom. Eyi yɛ Baasa no mmaninsɛm no bi nhwɛso.

Dawid Dɔmmarima Aduasa No

20Yoab nuabarima Abisai na na otua Aduasa no ano. Ɔko baako bi mu no, ɔde ne peaw kunkum atamfo no mu ahaasa. Saa mmaninsɛm yi nti na ogyee din sɛ Baasa no. 21Abisai na na ne din ahyeta yiye wɔ Aduasa no mu sɛ wɔn sahene, nso na ɔnka Baasa no ho.

22Na Yehoiada babarima Benaia a ofi Kabseel no nso wɔ hɔ. Na ɔno nso di mmarimasɛm. Ɔyɛɛ bebree a emu baako ne sɛ okunkum Moab akofo akɛse baanu bi. Bere foforo bi nso, ɔtaa gyata maa aboa no kɔtɔɔ amoa mu. Na sukyerɛmma ama fam ayɛ toro nanso ɔkyeree gyata no kum no. 23Da bi a na okura kontibaa nko ara no, okum Misraimni ɔkofo bi a na ne tenten yɛ anammɔn ason ne fa. Na ne peaw no mu pipiripi te sɛ ntamanwemfo nsadua. Benaia huam peaw no fii Misraimni no nsam, de kum no. 24Eyinom na Yehoiada babarima Benaia yɛe, ma ogyee din te sɛ Baasa no. 25Wɔhyɛɛ no anuonyam sen nkae a wɔka Aduasa no ho no, nso na ɔmfra Baasa no mu. Na Dawid yɛɛ no ne ho awɛmfo no so sahene.

26Nnipa a na wɔka Dawid dɔmmarima no ho ni:

Yoab nuabarima Asahel;

Dodo babarima Elhanan a ofi Betlehem;

27Samot a ofi Harori;

Heles a ofi Pelon;

28Ikes babarima Ira a ofi Tekoa;

Abieser a ofi Anatot;

29Sibekai a ofi Husa;

Salmon a ofi Ahoa;

30Maharai a ofi Netofa;

Baana a ofi Netofa babarima Heled;

31Ribai a ofi Gibea babarima Itai (wofi Benyamin abusuakuw mu); Benaia a ofi Piraton;

32Hurai a ofi baabi a ɛbɛn Nahale-Gaas;

Abiel a ofi Araba.

33Asmawet a ofi Baharum;

Eliahba a ofi Saalbon.

34Hasem mmabarima a wofi Gison;

Sage babarima Yonatan a ofi Harar.

35Sakar babarima Ahiam a ofi Harar;

Ur babarima Elifar.

36Hefer a ofi Mekera;

Ahiya a ofi Pelon.

37Hesro a ofi Karmel;

Esbai babarima Naarai.

38Natan nuabarima Yoel;

Hagri babarima Mibhar.

39Selek a ofi Amon;

Naharai a ofi Beerot (a na ɔyɛ Yoab akodekurafo);

40Ira a ofi Yitri;

Gareb a ofi Yitri;

41Hetini Uria;

Ahlai babarima Sabad;

42Sisa babarima Adina a na ɔda Rubenfo ano, a na mmarima aduasa ka ne ho;

43Maaka babarima Hanan;

Yosafat a ofi Mitna;

44Usia a ofi Astera;

Hotam a ofi Aroer mmabarima Sama ne Yeiel;

45Simri babarima Yediael;

Yoha ne nuabarima a ofi Tis;

46Eliel a ofi Mahawi;

Elnaam mmabarima Yeribai ne Yosawia;

Yitma a ofi Moab;

47Eliel ne Obed;

Yaasiel a ofi Soba.

En Levende Bok

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.