The Bible: สดุดี 28

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 28

สดุดี 28

(บทประพันธ์ของดาวิด)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า+ ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์

พระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ ขออย่าทรงทำเป็นหูหนวกใส่ข้าพระองค์

เพราะถ้าพระองค์ยังทรงนิ่งเฉย

เห็นทีข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนที่ลงไปยังแดนมรณา

ขอทรงสดับฟังคำวิงวอนขอความเมตตาของข้าพระองค์ด้วย

เมื่อข้าพระองค์ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

เมื่อข้าพระองค์ยกมือขึ้นต่อที่ประทับ

อันบริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์

ขออย่าทรงฉุดลากข้าพระองค์ไปพร้อมกับบรรดาคนชั่ว

กับคนเหล่านั้นที่ทำสิ่งชั่วร้าย

คนที่ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ

กับเพื่อนบ้านของตน

ขอทรงตอบสนองพวกเขาตามการกระทำของพวกเขา

และตามการกระทำที่ชั่วร้ายของพวกเขา

ขอทรงตอบสนองพวกเขาตามสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำ

และคืนสนองพวกเขาอย่างสาสม

เพราะพวกเขาไม่ไยดีต่อพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า+

และต่อสิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์ทรงกระทำ

ฉะนั้นพระองค์จะทรงรื้อทำลายเขาลง

และไม่สร้างพวกเขาขึ้นอีกเลย

ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า+

เพราะพระองค์ได้ทรงสดับฟังคำร้องขอความเมตตาของข้าพเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้า+ทรงเป็นกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า

จิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ และข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือ

จิตใจของข้าพเจ้ากระโดดโลดเต้นด้วยความชื่นชมยินดี

และข้าพเจ้าจะร้องเพลงขอบพระคุณพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้า+ทรงเป็นกำลังสำหรับประชากรของพระองค์

เป็นป้อมปราการแห่งความรอดสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้

ขอทรงช่วยประชากรของพระองค์และอวยพรผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

ขอทรงเลี้ยงดูพวกเขาดั่งคนเลี้ยงแกะและทรงโอบอุ้มเขาไว้นิรันดร์