The Bible: สดุดี 20

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 20

สดุดี 20

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า+ทรงตอบท่านในยามทุกข์โศก

ขอพระนามของพระเจ้าแห่งยาโคบคุ้มครองท่าน

ขอพระองค์ประทานความช่วยเหลือแก่ท่านจากสถานนมัสการ

ขอประทานการค้ำชูมาจากศิโยน

ขอพระองค์ทรงระลึกถึงเครื่องบูชาทั้งปวงที่ท่านถวาย

และทรงรับเครื่องเผาบูชาของท่าน

เสลาห์

ขอพระองค์ทรงประทานแก่ท่านตามใจปรารถนา

และขอทรงทำให้แผนงานทั้งสิ้นของท่านสำเร็จ

ขอให้เราโห่ร้องยินดีเพราะชัยชนะของท่าน

และชูธงในพระนามพระเจ้าของเรา

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า+ทรงตอบคำอธิษฐานของท่านทุกประการ

บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า+ทรงช่วยผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้

พระองค์ทรงตอบเขาจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์

ด้วยฤทธานุภาพในการช่วยกู้จากพระหัตถ์ขวาของพระองค์

บางคนไว้วางใจในรถรบ บางคนไว้วางใจในม้า

แต่พวกเราไว้วางใจในพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

เขาเหล่านั้นจะล้มลงพ่ายแพ้

แต่พวกเราจะลุกขึ้นและยืนหยัดมั่นคง

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า+ ขอทรงช่วยกู้องค์กษัตริย์!

ขอทรงตอบ[a]เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายร้องทูลพระองค์!

  1. สดุดี 20:9 หรือ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า+ขอทรงช่วย! / ข้าแต่องค์กษัตริย์ขอทรงตอบ